24.10.-29.11.2020 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.-29.11.2020 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 12-13.11.2020 r. - Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w warunkach zagrożenia epidemicznego

 

 1. W dniach egzaminu (16-18 czerwca 2020 r.) zbiórka uczniów ma miejsce o godzinie 8.45.
 2. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 6. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. Wszyscy uczniowie muszą mieć ubrane maseczki ochronne (ewentualnie przyłbice). Maseczki mogą być zdjęte dopiero po rozpoczęciu egzaminu.
 7. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie.
 8. Podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.
 9. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego podczas egzaminu wyznaczone zostały większe sale egzaminacyjne:

1)   egzamin zaplanowany w sali 304 przeniesiony został do sali 303 (auli),

2)   egzamin zaplanowany w sali 303 przeniesiony został do małej sali gimnastycznej.

 1. Uczniowie przypisani do poszczególnych sal egzaminacyjnych:

Sala 303 (12 uczniów)

Mała sala gimnastyczna (23 uczniów)

A01, A03, A08, B02, B09, B11, B12, B13, B15, B17, B21, B23

A02, A04, A05, A06, A07, A09, A10, A11, A12, B01, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B14, B16, B18, B19, B20, B22

 

 1. Uczniowie piszący egzamin w sali 303:

1)      po wejściu do szkoły udają się na korytarz drugiego piętra, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,

2)      przed wejściem do sali egzaminacyjnej pozostawiają swoje rzeczy osobiste w sali 302,

3)      członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności zdającego numer stolika,

4)      ponownie dezynfekują dłonie,

5)      wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce,

6)      zarówno przed jak i w trakcie egzaminu mogą skorzystać z toalety na pierwszym piętrze (z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych i egzaminacyjnych).

 1. Uczniowie piszący egzamin w małej sali gimnastycznej:

1)      po wejściu do szkoły udają się na korytarz parteru, zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,

2)      przed wejściem do sali egzaminacyjnej pozostawiają swoje rzeczy osobiste w sali 08,

3)      członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności zdającego numer stolika,

4)      ponownie dezynfekują dłonie,

5)      wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce,

6)      zarówno przed jak i w trakcie egzaminu mogą skorzystać z toalety na parterze (z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych i egzaminacyjnych).

 1. Po rozpoczęciu pracy z zestawem egzaminacyjnym uczniowie mogą zdjąć maseczki ochronne. Jeżeli w trakcie egzaminu chcą skorzystać z toalety lub zakończyć pracę z zestawem egzaminacyjnym informują o tym fakcie członka zespołu egzaminacyjnego przez podniesienie ręki. Zanim podejdzie do nich członek zespołu egzaminacyjnego uczeń ma obowiązek założyć maseczkę ochronną, jeżeli ją uprzednio zdjął.
 2. Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody na wyjście z sali uczniowie opuszczają salę, odbierają swoje rzeczy osobiste i wychodzą ze szkoły. W trakcie opuszczania budynku oraz po jego opuszczeniu należy zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.